No. 2066 大唐西域求法高僧傳 (卷2) T51, p0007c


去留愴然自述贈懷云爾 五言

標心之梵宇。運想入仙洲。嬰痼乖同好。沈情阻若抽。葉落乍難聚。情離不可收。何日乘杯至。詳觀演法流

淨以咸亨元年在西京尋聽。于時與并部處一法師。萊州弘褘論師。更有二三諸德。同契鷲峰標心覺樹。然而一公屬母親之年老。遂懷戀於并川。褘師遇玄瞻於江寧。乃敦情於安養。玄逵既到廣府復阻先心。唯與晉州小僧善行同去。神州故友索爾分飛。印度新知冥焉未會。此時躑躅難以為懷。戲擬四愁聊題兩絕而已 五言

我行之數萬。愁緒百重思。那教六尺影。獨步五天陲 五言(重自解憂曰)

上將可凌師。疋士志難移。如論惜短命。何得滿長祇

于時咸亨三年坐夏楊府。初秋忽遇龔州使君馮孝詮。隨至廣府。與波斯舶主期會南行。復蒙使君命往崗州。重為檀主及弟孝誕使君孝軫使君郡君寧氏郡君彭氏等。合門眷屬。咸見資贈。爭抽上賄各捨奇餐。庶無乏於海途。恐有勞於險地。篤如親之惠。順給孤之心。共作歸依同緣勝境。所以得成禮謁者。蓋馮家之力也。又嶺南法俗。共鯁去留之心。北土英儒。俱懷生別之恨。至十一月。遂乃面翼軫背番禺。指鹿園而遐想。望雞峰而太息。于時廣莫初[颱-台+焱]。向朱方而百丈雙挂。離箕創節。棄玄朔而五兩單飛。長截洪溟。似山之濤橫海。斜通巨壑。如雲之浪滔天。未隔兩旬果之佛逝。經停六月漸學聲明。王贈支持送往末羅瑜國(今改為室利佛逝也)復停兩月轉向