No. 2039 三國遺事 (卷4) T49, p1003a


也)二人詣門進告昌。俗士顓蒙無所知識。願賜一言以為終身之誡。光曰。佛教有菩薩戒其別有十。若等為人臣子。恐不能堪。今有世俗五戒。一曰。事君以忠。二曰。事親以孝。三曰。交友有信。四曰。臨戰無退。五曰。殺生有擇。若行之無忽。貴山等曰。他則既受命矣。所謂殺生有擇特未曉也。光曰。六齋曰春夏月不殺。是擇時也。不殺使畜。謂馬牛雞犬。不殺細物。謂肉不足一臠。是擇物也。此亦唯其所用。不求多殺。此是世俗之善戒也。貴山等曰。自今以後。奉以周旋。不敢失墜。後二人從軍事。皆有奇功於國家。又建福三十年癸(即真平王即位三十五年也)秋。隋使王世儀至。於皇龍寺設百座道場。請諸高德說經。光最居上首。議曰。原宗興法已來津梁始置。而未遑堂粵。故宜以歸戒滅懺之法開曉愚迷。故光於所住嘉栖岬。置占察寶以為痝W。時有檀越尼納田於占察寶。今東平郡之田一百結是也。古籍猶存。光性好虛靜。言常含笑。形無慍色。年臘既邁。乘輿入內。當時群彥。德義攸屬。無敢出其右者。文藻之贍。一隅所傾。年八十餘。卒於貞觀間。浮圖在三岐山金谷寺(今安康之西南洞也。亦明活之西也)唐傳云。告寂皇隆寺。未詳其地。疑皇龍之訛也。如芬皇作王芬寺之例也。據如上唐鄉二傳之文。但姓氏之朴薛。出家之東西。如二人焉。不敢詳定。故兩存之。然彼諸傳記。皆無鵲岬璃目與雲門之事。而鄉人金陟明謬以街巷之說潤文作光師傳。濫記雲門開山祖寶壤師之事跡。合為一傳。後撰海東僧傳者。承誤而錄之。故時人多惑之。因辨於此。不加減一字。載二傳之文詳矣。陳隋之世。海