GLIMPSE AFTER CLIMPSE
DAILY REFLECTIONS ON LIVING AND DYING

 

生 死 無 懼

 

 

(嗡阿吽班雜咕嚕叭嘛悉地吽)
(OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM)
(西藏文發音為 Om Ah Hung Benza Guru Péma Siddhi Hung)

 

謹將本書獻給

當代的佛陀:根本仁波切

 

哦,根本仁波切,尊貴的上師,

您是諸佛慈悲和加持的化身,

是眾生唯一的護衛。

我的身體,我的財產,我的心和靈魂,

毫無遲疑地,全部皈依您!

從現在直到覺悟,

無論快樂或悲傷,好運或歹運,

順境或逆境;

我全心皈依您,哦,蓮花生大士,

您瞭解我,啟發我,指引我,

讓我與您合一!


目錄序00- 001 002 003 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012